OpenCMISS-Iron Internal API Documentation
types::quasi_newton_solver_type Type Reference

Contains information for a Quasi-Newton nonlinear solver. More...

Collaboration diagram for types::quasi_newton_solver_type:

Public Attributes

type(nonlinear_solver_type), pointer nonlinear_solver
 A pointer to the nonlinear solver. More...
 
integer(intg) quasi_newton_solve_type
 The type of Quasi-Newton solver. More...
 
integer(intg) quasi_newton_type
 The type of Quasi-Newton variant. More...
 
integer(intg) restart_type
 The restart type of the Quasi-Newton solver. More...
 
integer(intg) restart
 Number of saved states Quasi-Newton solver. More...
 
integer(intg) scale_type
 The scaling type of the Quasi-Newton solver. More...
 
integer(intg) solution_initialise_type
 The type of solution vector initialisation. More...
 
integer(intg) total_number_of_function_evaluations
 The number of function evaluations performed by the nonlinear solver. More...
 
integer(intg) total_number_of_jacobian_evaluations
 The number of Jacobian evaluations performed by the nonlinear solver. More...
 
integer(intg) maximum_number_of_iterations
 The maximum number of iterations. More...
 
integer(intg) maximum_number_of_function_evaluations
 The maximum number of function evaluations. More...
 
integer(intg) jacobian_calculation_type
 The type of calculation used for the Jacobian. More...
 
integer(intg) convergencetesttype
 The type of convergence test. More...
 
real(dp) absolute_tolerance
 The tolerance between the absolute decrease between the solution norm and the initial guess. More...
 
real(dp) relative_tolerance
 The tolerance between the relative decrease between the solution norm and the initial guess. More...
 
real(dp) solution_tolerance
 The tolerance of the change in the norm of the solution. More...
 
type(newtonsolverconvergencetest), pointer convergencetest
 A pointer to the (Quasi-)Newton solver convergence test. More...
 
type(quasi_newton_linesearch_solver_type), pointer linesearch_solver
 A pointer to the Quasi-Newton line search solver information. More...
 
type(quasi_newton_trustregion_solver_type), pointer trustregion_solver
 A pointer to the Quasi-Newton trust region solver information. More...
 
type(solver_type), pointer linear_solver
 A pointer to the linked linear solver. More...
 
type(solver_type), pointer cellml_evaluator_solver
 A pointer to the linked CellML solver. More...
 

Detailed Description

Contains information for a Quasi-Newton nonlinear solver.

Definition at line 2706 of file types.f90.

Member Data Documentation

real(dp) types::quasi_newton_solver_type::absolute_tolerance

The tolerance between the absolute decrease between the solution norm and the initial guess.

Definition at line 2720 of file types.f90.

type(solver_type), pointer types::quasi_newton_solver_type::cellml_evaluator_solver

A pointer to the linked CellML solver.

Definition at line 2727 of file types.f90.

type(newtonsolverconvergencetest), pointer types::quasi_newton_solver_type::convergencetest

A pointer to the (Quasi-)Newton solver convergence test.

Definition at line 2723 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::convergencetesttype

The type of convergence test.

See also
SOLVER_ROUTINES::NewtonConvergenceTestTypes,SOLVER_ROUTINES

Definition at line 2719 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::jacobian_calculation_type

The type of calculation used for the Jacobian.

See also
SOLVER_ROUTINES::JacobianCalculationTypes,SOLVER_ROUTINES

Definition at line 2718 of file types.f90.

type(solver_type), pointer types::quasi_newton_solver_type::linear_solver

A pointer to the linked linear solver.

Definition at line 2726 of file types.f90.

type(quasi_newton_linesearch_solver_type), pointer types::quasi_newton_solver_type::linesearch_solver

A pointer to the Quasi-Newton line search solver information.

Definition at line 2724 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::maximum_number_of_function_evaluations

The maximum number of function evaluations.

Definition at line 2717 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::maximum_number_of_iterations

The maximum number of iterations.

Definition at line 2716 of file types.f90.

type(nonlinear_solver_type), pointer types::quasi_newton_solver_type::nonlinear_solver

A pointer to the nonlinear solver.

Definition at line 2707 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::quasi_newton_solve_type

The type of Quasi-Newton solver.

Definition at line 2708 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::quasi_newton_type

The type of Quasi-Newton variant.

Definition at line 2709 of file types.f90.

real(dp) types::quasi_newton_solver_type::relative_tolerance

The tolerance between the relative decrease between the solution norm and the initial guess.

Definition at line 2721 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::restart

Number of saved states Quasi-Newton solver.

Definition at line 2711 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::restart_type

The restart type of the Quasi-Newton solver.

Definition at line 2710 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::scale_type

The scaling type of the Quasi-Newton solver.

Definition at line 2712 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::solution_initialise_type

The type of solution vector initialisation.

See also
SOLVER_ROUTINES::SolutionInitialiseTypes,SOLVER_ROUTINES

Definition at line 2713 of file types.f90.

real(dp) types::quasi_newton_solver_type::solution_tolerance

The tolerance of the change in the norm of the solution.

Definition at line 2722 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::total_number_of_function_evaluations

The number of function evaluations performed by the nonlinear solver.

Definition at line 2714 of file types.f90.

integer(intg) types::quasi_newton_solver_type::total_number_of_jacobian_evaluations

The number of Jacobian evaluations performed by the nonlinear solver.

Definition at line 2715 of file types.f90.

type(quasi_newton_trustregion_solver_type), pointer types::quasi_newton_solver_type::trustregion_solver

A pointer to the Quasi-Newton trust region solver information.

Definition at line 2725 of file types.f90.